კომპანიის პოლიტიკა

შპს „დუგლაძეების ღვინის კომპანიის მისიაა საკანონმდებლო ნორმების მუდმივი დაცვით მაღალხარისხიანი და ჯანმრთელობისათვის უვნებელი ყურძნის ნედლეულისგან ალკოჰოლური პროდუქციის დამზადებარომელიც კლიენტის მოლოდინს ყოველთვის აკმაყოფილებს.

ჩვენი ხედვა სურსათის უვნებლობასთან მიმართებაში არის შემდეგი:

  • ვიყოთ სტაბილურობისუვნებლობისხარისხის გარანტი და ვფლობდეთ ლიდერის პოზიციას ალკოჰოლური სასმელების წარმოების სეგმენტში;

  • განუწყვეტლივ ვაუმჯობესებდეთხარისხის და სურსათის უვნებლობის მართვის სისტემის (FSSC) ეფექტიანობასკლიენტზე ორიენტირებასპერსონალის პროაქტიულობასსაგანგებო სიტუაციების მართვასსურსათის გაყალბების (FF) და განზრახ დაზიანებისაგან (FD) დაცვასმიკვლევადობის და გამოხმობის პროცედურებსხარისხის და სურსათის უვნებლობის უზრუნველყოფის სტრატეგიისმიზნების სწორი დაგეგმვისგანხორციელებისაუდიტისანალიზისმაკორექტირებელი და პრევენციული ღონისძიებების ეფექტურობის მუდმივი გაუმჯობესების საფუძველზე.

კომპანიის მიზნებია

  • კლიენტისთვის ხარისხიანი და უვნებელი პროდუქტის და სერვისის მიწოდებით ორგანიზაციის ბიზნეს-პროცესების გაუმჯობესება და შემოსავლების მუდმივი ზრდა;

  • შიდა და გარე ფაქტორების ანალიზიკლიენტის და დაინტერესებული მხარის საჭიროებებისმოლოდინის და კმაყოფილების შეფასების მუდმივი ანალიზი და გაუმჯობესება;

  • ბიზნეს-პროცესებისპროდუქტის და შიდა საწარმოო ტექნოლოგიური პროცესების ხარისხის მუდმივი გაუმჯობესებაპროდუქტის ხარისხის და უვნებლობის კონტროლი და უზრუნველყოფა ადგილობრივი და საექსპორტო ბაზრების საკანონმდებლო მოთხოვნების შესაბამისად;

  • პერსონალის FS კულტურისპროაქტიულობისკვალიფიკაციის და მოტივაციის მუდმივი გაუმჯობესება;

  • GFSI- აღიარებული სქემის - ხარისხის და სურსათის უვნებლობის მენეჯმენტის სისტემის (FSSC) მუდმივი გაუმჯობესება.